Certificiranje šuma je od suštinske važnosti jer pruža dokaze o održivom gospodarenju šumama. Omogućava vlasnicima i preduzećima koja gospodare šumama da pokažu da su prakse koje primjenjuju održive i da njihove šume zadovoljavaju potrebe sadašnjih i budućih generacija. 💚🌱

Certificiranje šuma djeluje kao osnažujući faktor održivosti, omogućavajući potrošačima i preduzećima da biraju proizvode iz certificiranih šuma kojima se gospodari na održivi način, nagrađujući odgovorne vlasnike šuma i stvarajući poticaj za vlasnike necertificiranih šuma da dobiju certifikat. 👍💼

Certificiranje šuma povećava vrijednost šuma kroz izgradnju povjerenja potrošača, a time i stvaranjem dodatne potražnje za šumskim proizvodima. Stvaranje dodatne vrijednosti i potražnje za šumskim proizvodima jedan je od najboljih načina da se sačuvaju šume. 🌳💚💼

Certificiranje šuma je postalo preduslov za poslovanje, a certificirani materijali iz šuma se sve više traže u javnim nabavkama širom svijeta. 🌍🛍️