U Čelincu je 15.04.2024. godine održana prva radionica u okviru projekta “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini”. Glavni cilj radionice bio je pružiti učesnicima uvid u dosadašnje rezultate projekta, educirati ih o važnosti primjene PEFC standarda i certificiranja u Bosni i Hercegovini, te potaknuti dijalog o pokretanju procesa certificiranja privatnih šuma u skladu sa PEFC standardima.

Radionica je okupila širok spektar učesnika uključujući predstavnike vlasti, javnog i nevladinog sektora u oblasti šumarstva, privatne šumoposjednike i stručnjake iz oblasti šumarstva.

U uvodnom dijelu radionice učesnici su upoznati sa ciljevima, aktivnostima i ostvarenim rezultatima projekta “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini”. Potom je uslijedila edukacija učesnika o značaju i mogućnostima primjene PEFC standarda u BiH, sa naglaskom na održivo upravljanje privatnim šumama.

Jedan od važnih segmenata radionice bio je prikaz rezultata ankete o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima i certificiranjem u BiH. Ovi rezultati pružaju uvid u trenutno stanje i identificiraju oblasti kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju. U drugom dijelu radionice predstavljena je brošura o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima i certificiranjem, zajedno sa promotivnim videom projekta.

Zaključno, diskusija učesnika je potaknula razmjenu mišljenja, ideja i iskustava u vezi sa temom certificiranja privatnih šuma prema PEFC standardima, te je dodatno informisala i motivisala privatne šumoposjednike za uključivanje u proces certificiranja.

Neki od glavnih zaključaka radionice su:

  • Certifikacija privatnih šuma je neophodna za razvoj ekoloških, socijalnih i ekonomskih funkcija šume i šumskog ekosistema,
  • Iako su prve državne šume certifikovane u skladu sa zahtjevima FSC standarda još 2008. godine, nije pronađeno rješenje za certifikovanje privatnih šuma. Zbog toga je potrebno intenzivno raditi na promociji i implementaciji PEFC standarda, kako bi se pokušao iznaći način za sertifikovanje privatnih šuma,
  • Nerješeni imovinski pravni odnosi i neuređenost katastra predstavljaju jedan od ključnih problema, kao i problem iznalaženja kontinuelnog izvora finansijskih sredstava za certifikaciju, nadzor i recertifikaciju privatnih šuma,
  • U tom smislu, potrebno je osigurati finansijska sredstava (subvencije ili grantovi) za provođenje certifikovanja, nadzora i recertifikovanja privatnih šuma u BiH. Osnova svrha je obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava za iniciranje i realizaciju procesa certifikacije privatnih šuma, putem preraspodjele postojećih sredstava (na primjer sredstava posebne namjene za šume i/ili nadoknade za obavljanje stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini),
  • Potrebno je jačati kapacitete za institucionalnu i savjetodavnu pomoć vlasnicima privatnih šuma od strane nadležnih organizacija (resorna ministarstva/uprave za šumarstvo i javna preduzeća šumarstva),
  • Potrebno je aktivno raditi na usvajanju/ažuriranju zakonskih i podzakonskih akata (na primjer zakon o šumama, pravilnik o raspodjeli sredstava posebne namjene za šume, pravilnik o obavljanju stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini) u FBiH i RS u cilju smanjivanja troškova i administrativnih zahtjeva u gazdovanja privatnim šuma, kao i povećanje finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda/certifikovanja privatnih šuma,
  • Potrebno je intenzivno raditi na promovisanju koristi PEFC standarda/certifikacije pomoću različitih alata i kroz različite kanale komunikacije, kao i na informisanju ključnih interesnih strana, a posebno ciljnu grupu vlasnika privatnih šuma o mogućnostima, procesu i prednostima PEFC certifikacije,
  • Potrebno je jačati materijalno-finansijske i kadrovske kapacitete udruženja vlasnika privatnih šuma,
  • Potrebno je uključiti sve interesne strane (administrativnog, privatnog i poslovnog sektora) u proces donošenja odluka i obezbjediti veću transparentnost u procesima donošenja odluka u vezi sa privatnim šumama,
  • Potrebno je unaprijediti institucionalne kapacitete (prije svega u resornim ministarstvima) za gazdovanje i sertifikaciju privatnih šuma.

Radionica je završena zajedničkim ručkom, pružajući učesnicima dodatnu priliku za umrežavanje i nastavak diskusije.

Radionica je organizovana uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaji radionice su isključiva odgovornost partnera u projektu, Udruženja privatnih šumovlasnika “NAŠA ŠUMA”, Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, Inicijative za kvalitet i održivi razvoj – IKOR, Inicijative za šumarstvo i okoliš – FEA i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.