Dana 15.04.2024. godine prije održavanja prve u seriji radionica sa predstavnicima interesnih strana u okviru projekta ’’Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini’’, Održan je 2 (drugi) sastanak sa predstavnicima javne šumarske administracije:

Na sastanku su bili prisutni:

 • Saša Drljača –JPŠ „Šume RS“  IRPC-Istraživačko razvojni i projektni centar Banja Luka,
 • Akademik Zoran Govedar- Šumarski fakultet BL i Akademia nauke i umjetnosti RS,
 • Slaviša Opačić-JPŠ Šume RS
 • Boris Markovič- MPŠiV RS
 • Mira Ćopić-  MPŠiV RS
 • Dragan Čomić- Šumarski fakultet Banja Luka i predstavnik partnerske organizacije IKOR
 • Duško Topić- UPŠ Naša Šuma

Cilj sastanka je upoznavanje učesnika sa dosadašnjim rezultatima projekta, edukacija o važnosti primjene PEFC standarda/certificiranja u Bosni i Hercegovini (BiH), te poticanje dijaloga o početku procesa certificiranja privatnih šuma u BiH prema PEFC standardu kao i način i mogućnost same sertifikacije šuma.

Na sastanku je zaključeno

 • Da je  potrebno je potrebno raditi i dalje se angažovati na obezbjeđenju finansijskih sredstava (subvencije ili grantovi) za provođenje sertifikovanja, nadzora i resertifikovanja privatnih šuma u RS/BiH. Osnova svrha je obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava za iniciranje i realizaciju procesa sertifikacije privatnih šuma, putem preraspodjele postojećih sredstava (na primjer sredstava posebne namjene za šume i/ili nadoknade za obavljanje stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini).
 • Da je potrebno da se jačaju kapaciteti za institucionalnu i savjetodavnu pomoć vlasnicima privatnih šuma od strane nadležnih organizacija (resorna ministarstva/upravama za šumarstvo i javna preduzeća šumarstva, Udruženja privatnih šumovlasnika….);
 • Potrebno je aktivno raditi na usvajanju/ažuriranju zakonskih i podzakonskih akata (na primjer zakon o šumama, pravilnik o raspodjeli sredstava posebne namjene za šume, pravilnik o obavljanju stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini) u FBiH i RS u cilju smanjivanja troškova i administrativnih zahtjeva u gazdovanja privatnim šuma, kao i povećanje finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda/sertifikovanja privatnih šuma;
 • Da je potrebno je intenzivno raditi na promovisanju koristi PEFC standarda/sertifikacije pomoću različitih alata i kroz različite kanale komunikacije, kao i na informisanju ključnih interesnih strana, a posebno ciljnu grupu vlasnika privatnih šuma o mogućnostima, procesu i prednostima PEFC certifikacije;